loading

Vastuvõetava kasutamise poliitika määrab tingimused teie ja meie vahel, mille alusel võite külastada meie veebisaiti UTILEV (meie saiti). Nimetatud vastuvõetava kasutamise poliitika kehtib kõigi meie saidi kasutajate ja külaliste suhtes.

Meie veebisaidi kasutamine teie poolt tähendab, et te aktsepteerite ja järgite kõiki poliitikaid selles vastuvõetava kasutamise poliitikas, mis täiendavad meie veebisaidi kasutamise tingimusi.

UTILEV on sait, mida haldab Hyster-Yale Materials Handling Limited (meie või meid). Oleme registreeritud Inglismaal ja Walesis ettevõtlusnumbri 02636775 all; meie registreeritud kontor ja põhiäriaadress asuvad:
Centennial House,
Building 4.5,
Frimley Business Park,
Frimley,
Surrey,
GU16 7SG,
Ühendkuningriik.

Keelatud kasutamine

Te võite kasutada meie saiti ainult seaduslikel eesmärkidel. Te ei tohi kasutada meie saiti:

 • Ükskõik millisel viisil, mis rikub ükskõik millist kohaldatavat kohalikku, riiklikku või rahvusvahelist seadust või regulatsiooni.
 • Ükskõik millisel viisil, mis on ebaseaduslik või petturlik või omab ebaseaduslikku või petturlikku eesmärki või mõju.
 • Kahjustaval eesmärgil või katsel kahjustada alaealisi ükskõik millisel viisil.
 • Saata, teadvalt vastu võtta, üles laadida, alla laadida, kasutada või korduskasutada ükskõik millist materjali, mis ei vasta meie sisu standarditele.
 • Edastada või kaudselt teostada ükskõik millise omaalgatusliku või volitamata reklaami või müügiedendamise materjali või muu sarnase tülitamise (nt spämmi) vormis saatmist.
 • Edastades teadvalt ükskõik milliseid andmeid, saata või üles laadida materjale, mis sisaldavad "troojalasi", ussviirusi, ajapomme, klahvilöögilogereid, nuhkvara, reklaamvara või muid kahjulikke programme või sarnaseid arvutikoode, mis on koostatud ükskõik millise arvuti tark- või riistavara omanikule ebasoodsal viisil töötamiseks.

Te nõustute ka:

 • Mitte reprodutseerida, duplitseerida, kopeerida või edasi müüa ühtegi meie saidi osa, rikkudes meie veebisaidi kasutamise tingimusi.
 • Mitte minna elektroonilisel teel ilma volitusteta, häirida, kahjustada või katkestada:
  • meie saidi ühtegi poolt;
  • ühtegi seadet ega võrku, kuhu meie sait salvestatakse / on salvestatud;
  • ükskõik millist tarkvara, mida kasutatakse meie saidi töös hoidmiseks;
  • ühtegi seadet ega võrku ega tarkvara, mis on omandatud või kasutatakse ükskõik millise kolmanda poole poolt.

Interaktiivsed teenused

Me võime aeg-ajalt pakkuda oma saidilt interaktiivsed teenuseid, kaasa arvatud ja ilma piiranguteta:

 • Jututoad.
 • Teatetahvlid.

(interaktiivsed teenused).

Kui me valmistame mõne interaktiivsed teenuse, siis edastame teile ka selge info pakutava teenuse liigi kohta, kuidas seda modereeritakse ja millist modereerimise vormi kasutatakse (k.a seda, kas seda teeb inimene või tehakse tehniliselt).

Me teeme oma parima, et hinnata kolmanda poole kasutajate poolt tekitatud võimalikke riske, kui nad kasutavad mõnda meie saidilt antud interaktiivset teenust, ja otsustame iga kord, kas asjakohase teenuse korral on sobiv kasutada modereerimist (k.a millist modereerimisliiki kasutada) nimetatud ohtude valguses. Kuid meil pole kohustust üle vaadata, monitoorida või modereerida meie saidilt pakutavaid interaktiivseid teenuseid, ja me välistame sõnaselgelt vastutuse igasuguste kahjude või kahjustuste eest, mis tulenevad kasutajapoolsest interaktiivse teenuse kasutamisest, rikkudes meie sisu standardeid, sõltumata sellest, kas teenus on modereeritud või mitte.

Kui me modereerime interaktiivset teenust, siis tavaliselt edastame teile ka vahendid moderaatoriga ühenduse võtmiseks, kui peaksid tekkima mured või raskused.

Sisu standardid

Sisu standardid rakenduvad ükskõik millisele ja kogu materjalile (kaastööle), millega toetate meie saiti ja kõigile sellega seotud interaktiivsetele teenustele.

Te peate järgima järgmiste standardite vaimu täht-tähelt. Standardid rakenduvad nii igale kaastöö osale kui tervikule.

Kaastööd peavad:

 • Olema täpsed (kui nad väljendavad fakte).
 • Olema siirad (kui nad väljendavad arvamusi).
 • Vastama Ühendkuningriigi ja selle riigi, kust need saadeti, kohaldatavale õigusele.

Kaastööd ei tohi:

 • Sisaldada ükskõik kelle kohta laimavat materjali.
 • Sisaldada materjali, mis on rõve, solvav, vihkamist tekitav või mässule kihutav.
 • Propageerida seksuaalselt sõnaselgelt väljendatud materjali.
 • Propageerida vägivalda.
 • Propageerida diskriminatsiooni lähtuvalt rassist, soost, religioonist, rahvusest, puudest, seksuaalsest orientatsioonist või vanusest.
 • Rikkuda ükskõik millise isiku autoriõigust, andmebaaside õigust või kaubamärki.
 • Mitte ühelegi isikule pettumust valmistada.
 • Rikkuda ühtegi ühtegi kolmanda poole poolt omandatud õiguslikku kohustust nagu lepinguline kohustus või mitteavalikustamise kohustus.
 • Propageerida ükskõik millist ebaseadlikku tegevust.
 • Olla ähvardav, teotada või riivata teiste privaatsust või olla tüütav, põhjustada ebamugavust või tarbetut ärevust.
 • Olla ahistav, häiriv, piinlikkust valmistav, ärevusse ajav või tüütav teiste isikute suhtes.
 • Esineda ükskõik kelle ees kellegi teisena, moonutada oma identiteeti või kuuluvust mingisse ühendusse.
 • Luua muljet, et nemad pärinevad meist, kui see pole nii.
 • Esinda kaitsjana, propageerida või toetada ükskõik millist ebaseaduslikku akti nagu autoriõiguse rikumist või arvuti kuritarvitamist (need on toodud ainult näidetena).

Peatamine ja lõpetamine

Me otsustame oma äranägemise järgi, kas meie saidi kasutamine teie poolt on kaasa toonud vastuvõetava kasutamise poliitika rikkumise. Kui on toimunud selle poliitika rikumine, siis rakendame toimingut, mida peame asjakohaseks.

Selle vastuvõetava kasutamise poliitika rikkumine moodustab kasutustingimuste (mille põhjal teil lubati kasutada meie saiti) rikkumise materjali ja võib kaasa tuua kõik või ühe järgmistest toimingutest:

 • Teilt võetakse kohe, ajutiselt või jäävalt ära õigused külastada meie saiti.
 • Teie poolt postitatud või üleslaaditud materjal meie saidile eemaldatakse kohe, ajutiselt või jäävalt.
 • Teile saadetakse hoiatus.
 • Teie vastu alustatakse kohtumenetlust, et korvata kõik kulud kahjupõhiselt, k.a mõistlikud administratiivsed ja kohtukulud (loend pole sellega piiratud), mis on tulnud rikkumisest.
 • Teie vastu jätkatakse hagide esitamist.
 • Selline info avaldatakse õiguskaitseasutusele, kui me tunneme põhjendatult, et see on vajalik.

Me välistame vastutuse rakendatavate toimingute eest, mis järgneb vastuvõetava kasutamise poliitika rikkumisele. Selles poliitikas kirjeldatud reageeringud pole sellega piiratud ja me võime rakendada muid tegevusi, kui peame seda põhjendatuks.

Muudatused vastuvõetava kasutamise poliitikas

Me võime selle vastuvõetava kasutamise poliitika ükskõik kuna üle vaadata, parandades seda lehekülge. Teilt oodatakse, et te kontrolliksite aeg-ajalt seda lehekülge, et jälgida muudatusi, mida me teeme, kuna need on teile õiguslikult siduvad. Mõned vastuvõetava kasutamise poliitikas olevad sätted võivad olla asendatud sätete või teadetega, mis võivad olla ka avaldatud ükskõik kus meie saidil.