loading

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. ning selle tütar- ja sidusettevõtjad (edaspidi „Hyster-Yale“ või „meie“) austavad teie eraelu puutumatuse õigust.  Siinses eraelu puutumatuse teates selgitatakse, kuidas me teie isikuandmeid kogume, jagame ja kasutame ning kuidas te saate eraelu puutumatuse õigust rakendada.  Eraelu puutumatuse teade kehtib isikuandmete kohta, mida kogume Hyster®-i, Yale®-i, UTILEV®-i, Nuvera Fuel Cells®-i, Bolzoni®-i, Auramo®-i Meyer®-i, veebisaidil ja investorisuhete veebisaitidel, sh siinsel (edaspidi „veebisait“). 

Kui teil on meie isikuandmekasutuse kohta küsimusi või muresid, võtke ühendust kontaktandmetel, mis on toodud eraelu puutumatuse teate allosas.

Iga Hyster-Yale’i tütarettevõte vastutab teilt kogutavate isikuandmete kasutamise eest. Konkreetsete vastutavate töötlejate kohta leiab teavet nimekirjast, mis on eraelu puutumatuse teate lõpus.

Kiirlingid
Soovitame teil selle eraelu puutumatuse teate algusest lõpuni läbi lugeda, et oleksite sellega täielikult kursis.  Kui soovite siiski ligi pääseda kindlale eraelu puutumatuse teate osale, pääsete lingil klõpsamisega kohe soovitud osa juurde.

Hyster-Yale’i tutvustus
Andmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmete jagamine
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus (ainult külastajatele Euroopa Majanduspiirkonnast)
Küpsised ja samalaadsed jälgimisvahendid
Isikuandmeturve
Rahvusvaheline andmeedastus
Andmete säilitamine
Andmekaitseõigused
Eraelu puutumatuse teate ajakohastamine
Kuidas meiega ühendust võtta
Isikuandmete töötlemise eest vastutavad üksused

Hyster-Yale’i tutvustus

Hyster-Yale on juhtiv ülemaailmne suure valiku elektri- ja kütusel töötava mootoriga tõstukkärude ja kahveltõstukite ning varuosade väljatöötaja, kavandaja, tootja, müüja ja hooldaja, kes müüb kaupa kogu maailmas peamiselt Hyster®-i, Yale®-i, UTILEV®-i, Nuvera Fuel Cells®-i, Bolzoni®-i, Auramo®-i, Meyer® ja tootemargi all. Hyster-Yale‘i toodang varieerub kitsastest vahekäikude mootorlaaduritest kõige robustsema lastikäitlusvarustuseni.

Hyster-Yale Group, Inc. (edaspidi „HYG“) on Hyster-Yale‘i peamine tegutsev ettevõte. Hyster-Yale on New Yorgi börsil noteeritud äriühing.  HYG kohta saab lisateavet sellel veebisaidil jaotises About Hyster-Yale Group.

Hyster-Yale‘i peakontor on Ohios Clevelandis. Tema tootmis-, teenuse- ja tootearenduskeskused paiknevad viiel mandril: 25 üksust üle maailma, sealhulgas tõstukite ja osade tootmisüksused.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed, mida võidakse teie kohta koguda, jagunevad üldjoontes järgmiselt.

 • Vabatahtlikult antav teave
  Teatavates veebisaidi osades võidakse teil paluda vabatahtlikult isikuandmeid avaldada: näiteks võime teilt küsida kontaktandmeid konto loomiseks, reklaami tellimiseks ja/või meile päringute saatmiseks.  Soovitud isikuandmeid ja nende küsimise põhjust täpsustatakse küsimise ajal.
 • Automaatselt kogutavad andmed
  Kui meie veebisaiti külastate, võime teie seadmest koguda teatavaid andmeid automaatselt.  Mõnes riigis, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonna maades, võidakse niisugust teavet pidada kohaldatavate andmekaitse õigusaktide järgi isikuandmeteks.

  Täpsemalt võib kogutava teabe seas olla IP-aadress, seadme tüüp, ainukordsed seadme tuvastamise numbrid, veebilehitseja, ligikaudne geograafiline asukoht (nt riik või linn) ja muu tehniline teave.  Lisaks võime koguda teavet teie seadme ja meie veebisaidi koostoime kohta, sealhulgas vaadatud lehed ja lingid, millel klõpsatakse.  Kui te registreerite end kasutajakonto loomisega meie saidi kasutajaks, võime koguda teie saidikasutust tuvastavaid andmeid: näiteks külastatud lehtede ja allalaaditud failide teavet.

  Tänu andmekogumisele mõistame paremini meie veebisaidi külastajaid, seda, kus nad asuvad ja mis neid meie saidil huvitab.  Kasutame teavet sisemisel analüüsieesmärgil ning selleks, et veebisaidi kvaliteeti ja asjakohasust parandada.

  Osa sellest teabest võidakse koguda küpsiste ja samalaadsete jälgimisvahenditega: seda on lähemalt selgitatud edasises peatükis „Küpsised ja samalaadsed jälgimisvahendid“.
 • Kolmanda isiku allikatest saadav teave
  Aeg-ajalt võime saada teie kohta teavet kolmanda isiku allikatest (sealhulgas Hoovers & BvD-st ja teistest andmebaasidest), aga ainult siis, kui oleme tuvastanud, et kolmandal isikul on teie nõusolek või on neil muudmoodi seadusega luba või kohustus meile teie isikuandmeid avaldada. 

  Kolmandalt isikult võime koguda aadressi- ja muid kontaktandmeid ning võime seda teavet kasutada selleks, et teie andmete õigsust tagada ja parandada ning  seadusega lubatud puhkudel teiega ühendust võtta.

Üldiselt kasutame teilt kogutavaid isikuandmeid ainult siinses eraelu puutumatuse teates kirjeldatud eesmärgil, isikuandmete kogumise ajal selgitatud eesmärgil või õigustatud ärihuvi puhul.  Lisaks võime kasutada teie isikuandmeid muul eesmärgil, mis on kooskõlas teile avaldatud eesmärgiga, ja siis, kui seda lubavad kohaldatavad andmekaitse õigusaktid.

Isikuandmete jagamine
Võime teie isikuandmeid avaldada järgmistele saajatele:

 • oma kontserni ettevõtetele, kolmandast isikust teenusepakkujatele ja partneritele, kes osutavad meile andmetöötlusteenust (näiteks hoiavad käigus meie veebisaiti, aitavad parandada selle toimivust ja turvalisust) või töötlevad isikuandmeid muul viisil eesmärgil, mis on toodud siinses eraelu puutumatuse teates või mida selgitatakse teile isikuandmete kogumisel; kui teil on teenusepakkuja või partneri kohta küsimusi, võtke meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud edasises peatükis „Kuidas meiega ühendust võtta“;
 • pädevale õiguskaitseorganile, reguleerivale ametile, valitsusasutusele, kohtule või kolmandale isikule, kui usume, et avalikustamine on vajalik (i) seaduse või määruse alusel; (ii) selleks et kasutada, kehtestada või kaitsta meie seaduslikke õigusi või (iii) kaitsta teie või muu isiku tähtsat huvi;
 • potentsiaalsele ostjale (ning tema esindajale ja nõustajale) seoses meie äri osa kavandatava ostu, ühinemise või ülevõtmisega, kui teavitame ostjat, et ta peab teie isikuandmeid kasutama ainult eraelu puutumatuse teates sätestatud eesmärgil;
 • teie avaldamisnõusolekul muule isikule.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus (ainult külastajatele Euroopa Majanduspiirkonnast)

Kui elate Euroopa Majanduspiirkonnas, sõltub ülal täpsustatud isikuandmete kasutamise ja töötlemise õiguslik alus asjaomastest isikuandmetest ning nende kogumise kontekstist. 

Enamasti aga kogume teie isikuandmeid ainult siis, kui:

 • meil on selleks teie nõusolek;
 • vajame isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või
 • meil on töötlemiseks õigustatud ärihuvi ja teie andmekaitsehuvi ega põhiõigus või -vabadus ei ole ülimuslik.

Teatavatel väga piiratud juhtudel võib meil olla juriidiline kohustus teilt isikuandmeid koguda või vajame neid teie või teise isiku tähtsa huvi kaitseks.

Kui küsime isikuandmeid õigusaktide nõude või teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, selgitame seda õigel ajal piisavalt ja anname teada, kas teil on kohustus isikuandmeid avaldada (lisaks toome esile võimalikud isikuandmete mitteavaldamise tagajärjed). 

Kui kogume ja kasutame teie isikuandmeid oma (või kolmanda isiku) ärihuvile tuginedes, selgitame õigel ajal ammendavalt seda ärihuvi.

Kui teil on meie isikuandmekasutuse õigusliku aluse kohta küsimusi või vajate lisateavet, võtke ühendust kontaktandmetel, mis on toodud edasises peatükis „Kuidas meiega ühendust võtta“.

Küpsised ja samalaadsed jälgimisvahendid
Kasutame küpsiseid ja samalaadseid jälgimisvahendeid (edaspidi koos „küpsised“), et koguda ja kasutada teie isikuandmeid, sealhulgas huvipõhiseks reklaamiks.  Lisateavet selle kohta, missuguseid küpsiseid ja miks me kasutame ning kuidas neid hallata, leiate küpsiseteatest aadressil.

Isikuandmeturve
Kasutame sobivaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid, mida teilt kogume ja töötleme.  Meie võetavad meetmed on mõeldud tagama asjakohast turvalisust, nii et see oleks kooskõlas isikuandmete töötlemise ohuga.  Konkreetsed meetmed on muu hulgas järgmised:

 1. https-i kasutamine veebisaidil;
 2. haldame, kes  meie süsteemile juurde pääseb;
 3. rakendame füüsilisi haldusvahendeid nendele saitidele juurde pääsemisel, kus töötleme teie isikuandmeid;
 4. isikuandmeid töötlevate töötajate reeglid, kord ja koolitamine;
 5. väljavaadete teave, mida saadakse isikuandmete kaitse üldmäärust järgivatelt tarnijatelt;
 6. veebisaitide krüptimine.

Rahvusvaheline andmeedastus

Teie isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mille elanik te ei ole, ja neid seal töödelda.  Nende riikide andmekaitse õigusaktid võivad teie riigis kehtivast erineda.

Meie veebisaidi serverid on Ameerika Ühendriikides ning meie kontserni ettevõtted, kolmandast isikust teenusepakkujad ja partnerid tegutsevad kogu maailmas.  See tähendab, et kui kogume teilt isikuandmeid, võidakse neid töödelda mõnes sellises riigis.

Oleme aga võtnud kohaldatavuse korral asjakohaseid meetmeid, et teie isikuandmed oleksid kaitstud kooskõlas siinse eraelu puutumatuse teatega. Üks näide on Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimuste (või neid sisaldavate lepingute) kohaldamine meie kontserni ettevõtete vahel ELi isikuandmete edastamiseks. 

Meie kasutatavate lepingu tüüptingimustega saab päringu alusel tutvuda.  Oleme võtnud samalaadseid asjakohaseid kaitsemeetmeid seoses kolmandast isikust teenusepakkujate ja partneritega, selle kohta saab päringu alusel lähemat teavet.

Andmete säilitamine

Säilitame teilt kogutud isikuandmeid, kui meil on selleks kehtiv äriga seotud vajadus (näiteks pakkuda teie soovitud teenust või järgida kehtivaid seadusest tulenevaid, maksu- või raamatupidamisnõudeid). 

Kui meil ei ole teie isikuandmete töötlemiseks kehtivat äriga seotud vajadust, kustutame need või muudame anonüümseks; kui seda ei saa teha (näiteks seetõttu, et teie isikuandmetest on tehtud varukoopiad), säilitame teie isikuandmeid turvaliselt ega töötle neid edasi, kuni saame need kustutada.

Andmekaitseõigused

Teil on järgmised andmekaitseõigused.

 • Õigus oma isikuandmetele ligi pääseda, neid parandada, ajakohastada ja nõuda nende kustutamist. Saate neid õigusi kasutada, kui võtate meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud edasises peatükis „Kuidas meiega ühendust võtta“
 • Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna elanik, võite esitada oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid, nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ja nende ülekantavust. Samuti saate neid õigusi kasutada, kui võtate meiega ühendust kontaktandmetel, mis on toodud edasises peatükis „Kuidas meiega ühendust võtta“.
 • Teil on õigus igal ajal loobuda meie saadetavast reklaamist.  Saate seda õigust kasutada, kui klõpsate meie reklaamkirjades lingil Unsubscribe või Opt-out.  Muust reklaamist (näiteks postiga saadetavast reklaamist ja telefonimüügist) loobumiseks võtke ühendust kontaktandmetel, mis on toodud edasises peatükis „Kuidas meiega ühendust võtta“.
 • Kui oleme isikuandmeid kogunud ja töödelnud teie nõusolekul, saate igal ajal nõusoleku tagasi võtta.  Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda tagasivõtmiseelse töötlemise seaduslikkust ega sellist isikuandmete töötlemist, mis käib muul õiguslikul alusel kui nõusolekul.
 • Õigus esitada isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta kaebus pädevale andmekaitseasutusele.  Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku andmekaitseasutusega. (Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi ja mõne Euroopa-välise riigi (sealhulgas Ameerika Ühendriikide ja Kanada) andmekaitseasutuste kontaktandmed leiate siit.)

Vastame kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega kõigile taotlustele, mille saame isikult, kes soovib andmekaitseõigust kasutada.

Kaubamärgid
Hyster®-i, Yale®-i, UTILEV®-i, Nuvera®-i, Bolzoni®-i, Auramo®-i ja Meyer®-i,  nimi, kujundus, logo ning muud elemendid on Hyster-Yale'i, tema tütar-, sidusettevõtjate või muude märgiomanike registreeritud kaubamärgid. Kõik õigused kaitstud.

Eraelu puutumatuse teate ajakohastamine

Võime aeg-ajalt siinset eraelu puutumatuse teadet vastavalt õigus-, tehnilisele või äriarengule ajakohastada. Kui eraelu puutumatuse teadet märkimisväärselt muudame, võtame teie teavitamiseks sobivaid meetmeid.  Kõige uuema eraelu puutumatuse teate lugemiseks külastage meie veebisaiti.  Näete selle eraelu puutumatuse teate viimast uuendamise aega, kui teete ülaosas linnukese kasti „Viimati muudetud“. 

Tõlkest
Eraelu puutumatuse teates selgitatakse, kuidas käitleme selle veebisaidi kaudu saadud isikuandmeid. Kui ingliskeelse versiooni ja muukeelse tõlke vahel on vastuolusid, kehtib ingliskeelne dokument.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on meie isikuandmekasutuse kohta küsimusi või muresid, võtke ühendust kontaktandmetel, mis on toodud eraelu puutumatuse teate allosas.

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Attn:  Legal Department
5875 Landerbrook Drive, Suite 300
Cleveland, Ohio 44124
Tel (440) 449 9600
privacypolicy@hyster-yale.com 
https://www.hyster-yale.com/external-privacy-policy/

Isikuandmete töötlemise eest vastutavad üksused

Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Hyster-Yale Group, Inc.
Nuvera Fuel Cells, LLC
Hyster-Yale Mexico, S.A. de C.V.
Hyster-Yale Canada ULC
HYG Telematics Solutions Limited United Kingdom
Hyster-Yale Brasil Empilhadeiras Ltda
Hyster-Yale Lift Trucks India Private Limited
Hyster-Yale Australia Holding Pty Ltd
Hyster-Yale Nederland B.V.
Hyster Singapore Pte Ltd
Yale Materials Handling UK Ltd
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale Asia – Pacific Pty Ltd.
Shanghai Hyster Forklift Ltd.
Hyster-Yale Italia SpA
Hyster-Yale UK Limited
Hyster-Yale France S.A.R.L.
Hyster-Yale UK Pension Co. Limited
Hyster-Yale Deutschland GmbH
G2A